საკრედიტო განაცხადი

სასესხო განაცხადი
მიუთითეთ თქვენი პირიდა ელ ფოსტის მისამართი
მიუთითეთ პირადი მობულირი ტელეფონის ნომერი
მიუთითეთ სესხის აღების მიზნობრიობა


მიუთითეთ თანხა ციფრებით
მიუთითეთ შემოსავლის წყარო
მიუთითეთ თანხა ციფრებით
მიუთითეთ ქალაქი ან რაიონის სახელი
იპოთეკური სესხის შემთხვევაში მიუთითეთ უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი

საყურადღებო ინფორმაცია

ფორმის გამოგზავნის შემდეგ ჩვენი წარმომადგენილი თუ არ დაგიკავშირდათ ორი სამუშაო დღის განმავლობაში განაცხადი ითვლება დაუმტკიცებლად

თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

გაგზავნის (send Message) ღილაკზე ხელის დაჭერით, ვადასტურებ, რომ გაცნობილი ვარ და ვეთანხმები შპს მისო კრედექსი , ს/კ 400058030, მის: ქ.თბილისი, ჭაბუკიანის ქ.N7, ტელ: 2981010.  ვებ გვერდზე     გამოქვეყნებულ პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით არსებულ ინფორმაციას.